Czy jesteś świadomy, czym różni się przychód od dochodu? Dzisiaj odpowiemy na to pytanie.

Przychód, dochód i obrót – wiele osób nie odróżnia znaczenia tych pojęć, stosując je zamiennie. Problemy ze zrozumieniem istoty każdego z nich mają nawet przedsiębiorcy. Niektórzy twierdzą, że nie muszą znać się na kwestiach finansowych i podatkowych firmy, ponieważ mają od tego dział księgowości. Niestety to błędne myślenie. Nikt nie zadba bowiem o interesy działalności gospodarczej tak dobrze, jak tylko jej właściciel.

Dla większości przedsiębiorców zagadnienia związane z księgowości to czarna magia. Sprawy finansowe firmy oddają w ręce księgowej, która kontroluje kwestie podatkowe, koszty uzyskania przychodu, amortyzację środków trwałych itp. Tymczasem dobrze byłoby, aby każdy biznesmen rozumiał istotę choćby podstawowych pojęć związanych z ekonomią przedsiębiorstwa.

Przychód, dochód i obrót – wiedza przedsiębiorców

Uważają, że nie muszą operować fachowymi pojęciami. Zatrudniają biuro rachunkowe, które bierze na swoje barki sprawy finansowe przedsiębiorstwa. Dla każdego właściciela firmy ważne są jednak jej zyski. Określeniami ściśle związanymi z kondycją materialną działalności gospodarczej są przychód i dochód. Czasami pojawia się jeszcze trzecie pojęcie – obrót. Czym są i jakie zależności je łączą? 

Co to jest przychód?

Zacznijmy od wyjaśnienia jednego z najpopularniejszych słów padających z ust przedsiębiorców. Chodzi mianowicie o przychód. Pod pojęciem tym kryje się każdy wpływ finansowy, który firma uzyskuje w ramach własnej działalności. Przychód to wartość brutto udokumentowana na paragonie, rachunku czy fakturze VAT. W Ustawie o podatku dochodowym można odnaleźć, że przychodem nazywamy wszelkie przysporzenia majątkowe o trwałym charakterze, które powodują obowiązek podatkowy. Mało ważne w tym kontekście jest to, czy przedsiębiorca otrzymał już zapłatę, czy jeszcze na nią czeka. Najprościej pisząc, bez przychodu nie ma dochodu. Jest on bowiem pojęciem szerszym. Wysokość przychodu nie odzwierciedla rzeczywistej kondycji materialnej przedsiębiorstwa.

Co możemy nazwać przychodem? 

Do grupy przychodów można zaliczyć wartości pieniężne otrzymane za sprzedane produktu lub wykonaną usługę, wszelkiego rodzaju świadczenia, prawa o charakterze nieodpłatnym oraz nabyte rzeczy. Ustawa o podatku dochodowym dodaje ponadto na listę odliczony lub zwrócony podatek od towarów i usług – podatek VAT.

Przychód a jego podział

Z ekonomicznego punktu widzenia możemy wymienić kilka typów przychodu. Przyjęło się, że wyróżniamy przychód ze sprzedaży oraz finansowy. Po krótce omówimy każdy z nich. Pierwszy odpowiada maksymalnej wartości sprzedanych produktów oraz usług, przychód finansowy natomiast jest związany z działaniami inwestycyjnymi. Mowa na przykład o sprzedaży papierów wartościowych, których właścicielem było przedsiębiorstwo, zysku z dywident od zakupionych akcji, wszelkiego typu odsetek z lokat bankowych, kont oszczędnościowych itp.

Czym jest dochód?  

Odpowiedzieliśmy już na pytanie, co to jest przychód. Pora rozwiać wątpliwości dotyczące istoty dochodu. Jest to różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania. Najprościej pisząc, dochód stanowi wartość przychodu pomniejszoną o składkę odprowadzaną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (czyli ubezpieczenie rentowe, emerytalne, chorobowe) oraz wszelkie koszty poniesione po to, aby firma mogła zarobić. Dochód w ogromnej mierze jest więc uzależniony od uzyskanego przychodu.

Przychód a dochód w praktyce

Dochód a przychód – dwa podobne, ale tak różne od siebie pojęcia. Większość osób nie rozumie tej zależności. Zobrazujmy ją więc na przykładach. Jeśli przedsiębiorca twierdzi, że roczny przychód jego firmy wynosi 250 000 złotych, nie oznacza to, że tyle pieniędzy wpada do jego kieszeni. Aby wypracować zysk właściciel działalności gospodarczej musi bowiem ponieść określone koszty uzyskania przychodu i opłacić ubezpieczenie. Jeśli dany przedsiębiorca za świadczenie określonej usługi wystawia rachunek na 10 000 złotych, a aby ją wykonać musi ponieść wydatek rzędu 8 000 złotych, oznacza to, że licząc realny dochód, czyli kwotę, którą otrzymuje „do ręki” musimy od przychodu odjąć wszelkie koszty.

Co może stanowić koszt?

Katalog możliwych towarów i dóbr niematerialnych, które można potraktować jako koszt uzyskania przychodu jest ogromny. Wszystko zależy od branży, w której działa przedsiębiorca. Najpopularniejszym kosztem jest paliwo, opłata czynszowa za siedzibę przedsiębiorstwa, za prąd, internet czy telefon, rata leasingowa za firmowy samochód itp.

Dwa oblicza dochodu

Kolejną kwestią związaną z dochodem jest odprowadzany procentowo od jego wysokości podatek. Dochód można rozpatrywać w dwóch znaczeniach: brutto oraz netto. Aby obliczyć dochód netto należy od kwoty brutto odjąć należne Urzędowi Skarbowemu świadczenie. Zanim przejdziemy do wyjaśnienia istoty obrotu, warto objaśnić podstawowe aspekty związane z podatkiem dochodowym.

Rodzaje podatku dochodowego

Podstawową formą opodatkowania działalności gospodarczej jest skala podatkowa, zwana najczęściej podatkiem na zasadach ogólnych. Charakteryzuje się dwoma progami: 17% i 32%. Pierwszy z nich funkcjonuje przy wysokości rocznego dochodu nieprzekraczającej 85 528 złotych. Wyższy podatek z kolei dotyczy kwot powyżej tego pułapu.

Podatek liniowy a dochód 

Ta forma opodatkowania charakteryzuje się stałym procentem. Podatek liniowy wynosi 19% niezależnie od uzyskiwanego przez przedsiębiorcę rocznego dochodu. Rozwiązanie to opłaca się więc w szczególności właścicielom działalności gospodarczej, którzy mogą pochwalić się wysokim zyskiem. Taką standardową granicą opłacalności przejścia na podatek liniowy jest 100 000 złotych. Przy tym rodzaju opodatkowania, podobnie jak przy zasadach ogólnych, można uwzględniać koszty uzyskania przychodu. Niemożliwe jest jednak rozliczenie ze współmałżonkiem oraz odliczenie ulgi na dzieci przy składaniu rocznego zeznania podatkowego.

Podatek zryczałtowany

Jeszcze jednym znanym rodzajem opodatkowania jest ryczałt. Nie jest on jednak zbyt popularny u przedsiębiorców. Dotyczy bowiem dość wąskich dziedzin biznesu i nie każda firma może w ten sposób opodatkowywać swój dochód. W przypadku ryczałtu nie można rozliczać kosztów uzyskania przychodu. Podatek ten wynosi 20%, 17%, 8,5%, 5,5% oraz 3%. Stawka jest zależna od rodzaju prowadzonej działalności i w wielu przypadkach właściciel firmy płaci kilka stawek. Najwyższa przysługuje przedstawicielom wolnych zawodów – lekarzom, weterynarzom, stomatologom, tłumaczom. Najniższa z kolei przedsiębiorcom działającym w branży gastronomicznej, z wyłączniem sprzedaży alkoholu, czy też biznesmenom, którzy prowadzą handel.

Czym jest obrót?

To ostatnie z wielkich pojęć rachunkowości, którego znajomość powinna być obowiązkiem nie tylko księgowych, ale także przedsiębiorców. Przez obrót rozumiemy wartość przychodu pomniejszoną o podatek dochodowy. Obrotem są więc wszelkie wpływy do budżetu firmy uzyskane wskutek sprzedaży danych produktów lub usług minus świadczenie odprowadzane do Urzędu Skarbowego, którego wysokość obliczana jest na podstawie dochodu. 

Jeden komentarz do artykułu “Czym się różni przychód od dochodu?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt z redakcją: kontakt@gospodarka4zero.pl

Właścicielem serwisu www.gospodarka4zero.pl jest spółka MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000632902, NIP: 5252673149.Użytkownicy korzystają z serwisu www.gospodarka4zero.pl zgodnie z jego polityką prywatności oraz regulaminem serwisu.Administratorem danych osobowych jest MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70. Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Markonline Sp. z o.o.. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z Markonline Sp. z o.o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@markonline.pl.